Program wyborczy polskiej lewicy

Propozycje

Prawie wszyscy Polacy są zatroskani stanem państwa. Odpowiedzialność za zły stan spada na wszystkich, stosownie do posiadanej władzy. Ten program dla naprawy Rzeczypospolitej Polskiej ma dać Polakom większą wolność, możliwość samorealizacji zawodowej i politycznej a także poczucie szczęścia.

Wolność

Wbrew Konwencji Genewskiej, bo bez wypowiedzenia wojny, polskie wojsko na rozkaz Prezydenta RP najechało na Irak pod fałszywym pozorem. Złamano też Konwencję Haską zakładając obóz wojskowy na terenie zabytku. Należy postawić pod sąd winnych rozpoczęcia wojny. Prezydent Polski musi uszanować wolę ogromnej większości Irakijczyków i Polaków i natychmiast wycofać polskie wojska okupacyjne. Jeżeli nie uszanuje to należy zorganizować akcję zbierania podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum w sprawie wycofania wojska z Iraku. Konstytucja powinna zostać uzupełniona o zapis Jesteśmy przede wszystkim ludźmi a dopiero potem Polakami. Polskie firmy sprzedające broń używaną przeciwko wojownikom o wolność hańbią ideały człowieczeństwa. Należy zakazać handlu bronią w miejsca objęte wojną.

Jesteśmy w Unii Europejskiej. Korzystamy z pomocy wspólnotowej a jednocześnie blokujemy uchwalenie Konstytucji Europejskiej. Hasło Nicea albo śmierć było błędem. Lewica musi współpracować ze wszystkimi siłami, które wspierają awans cywilizacyjny i gospodarczy Polski do Europy na warunkach jakie obowiązują wszystkie kraje. Jednocześnie powinniśmy pomagać naszym sąsiadom w dołączeniu do wspólnoty Europejskiej. Polska powinna wspierać wszystkie inicjatywy, które zmierzają do odbiurokratyzowania instytucji zjednoczonej Europy, przyspieszenia rozwoju gospodarczego krajów Unii, zabezpieczenia militarnego przed terroryzmem. Należy zwiększyć uprawnienia parlamentu Europejskiego w stosunku do Komisji Europejskiej. Istotną sprawą jest niezależność surowcowa Polski. Należy wrócić do pomysły budowy rurociągu z Norwegii.

Polskie partie polityczne, za wyjątkiem Samoobrony, zawłaszczyły władzę, którą wykorzystują utrwalania władzy i do bogacenia się ich funkcjonariuszy. Rozdźwięk pomiędzy nami i nimi jest większy niż 30 lat temu. Musimy bronić wolności obywatelskich. Zakaz demonstracji, jakiego byliśmy świadkami czy propozycja delegalizacji partii o odmiennych ideałach są symptomami zagrożenia wolności obywateli w naszym kraju. Władze państwowe i samorządowe muszą wspierać różnorodne inicjatywy obywatelskie a policja musi ochraniać demonstrantów. Należy cofnąć zezwolenie dane Ministrowi Obrony na użycie wojska przeciwko obywatelom bez ogłoszenia stanu wyjątkowego.

Równość

Największym zagrożeniem praw człowieka w Polsce jest bezrobocie. Konstytucja musi zostać uzupełniona o prawo każdego obywatela do realizacji się poprzez pracę. Każdy niepracujący wypada z rytmu pracy, traci poczucie własnej wartości i dostęp do nowych technologii. Każdy pracujący zwiększa dochód narodowy. Państwo musi zwalczać bezrobocie przez: ulgi podatkowe za inwestycje prywatne i za zwiększanie zatrudnienia, inwestycje publiczne i zatrudnianie osób w sferze usług publicznych, wspieranie konsumpcji wewnętrznej, ograniczanie niepotrzebnego importu, kontrolę przestrzegania czasu pracy. Dla osób niepracujących należy organizować pracę zastępczą warunkującą wypłacanie zasiłku dla bezrobotnych.

Polska miała 24 lat temu Ustawę o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego. Dziś samorządność pracownicza została faktycznie zlikwidowana. Wyobcowanie pracowników i przemoc psychiczna wobec pracowników jest większa niż dawniej. Państwowa Inspekcja Pracy zbyt słabo karze nieuczciwych pracodawców. Za odmowę wypłaty za pracę w godzinach nadliczbowych powinno się karać jak za kradzież. Należy stopniowo zwiększać prawa pracowników do współzarządzania przedsiębiorstwem prywatnym. Sejm powinien uchwalić ustawę o samorządzie przedsiębiorstwa prywatnego. Lewica w Polsce z nadzieją spogląda na zamierzenia Unii Europejskiej w tym zakresie. Musi istnieć parytet pomiędzy płacą najwyższą, średnią i minimalną. Podział na biednych i bogatych skutkuje także podziałem na uczestniczących w demokracji i wykluczonych. To stwarza miejsce dla ruchów faszystowskich.

Należy dążyć do wzmocnienia demokracji parlamentarnej. Propozycja zmniejszenia liczby posłów przy zachowaniu liczby urzędników urzędów centralnych jest zła. Można uzyskać większe oszczędności poprzez likwidację Senatu. Propozycja jednomandatowych okręgów wyborczych zmierza do zachowania istniejącego podziału władzy pomiędzy prawicowo-liberalną oraz pseudolewicową partię i do likwidacji możliwości uzyskania jakiejkolwiek szansy współrządzenia przez lewicę czy nowopowstałe organizacje. Dziś faktycznie mamy ustrój prezydencki. Prezydent, działając poza ustawami, psuje ustrój konstytucyjny. Należy działania Prezydenta poddać większej kontroli sądowej. Czy Prezydent ma prawo być członkiem numer 1 organizacji politycznej?

Państwo jest zobowiązane do takiej regulacji gospodarki, aby również uwzględniać interes społeczny (sprawiedliwość społeczna, zrównoważony rozwój, ochrona przyrody) a nie tylko umożliwiać krótkowzroczną politykę gospodarczą nakierowaną na zysk. Należy powołać Komisję Ekonomiczną przy Radzie Ministrów. Może dzięki fachowym, apolitycznym doradom uniknęlibyśmy sprzedaży polskiego hutnictwa w przeddzień zwiększonego zapotrzebowania na stal, likwidacji kopalni gdy może zabraknąć węgla czy sprzedaży polskiego rynku ubezpieczeń w obce ręce za połowę ceny. Należy przeprowadzić analizę skutków obniżenia podatku CIT. Ile pieniędzy wypłynęło zagranicę z banków a ile przybyło miejsc pracy w rodzimych firmach? Może lepiej powrócić do podwyższonej stawki i przyznawać zwolnienia za działania zmniejszające bezrobocie? A propozycja wprowadzenia jednolitej stawki podatku VAT: czy przyspieszy rozwój rolnictwa czy tylko zwiększy obciążenie podatkowe najuboższych, którzy nie płacą już podatku dochodowego? Zachowanie niższej stawki podatku na żywność jest konieczne. Należy zmienić skład Rady Polityki Pieniężnej. Obecna skompromitowała się przepowiednią, że ceny po wstąpieniu do Unii nie wzrosną. Jednocześnie, po faktycznym wzroście cen, Rada podniosła stopy procentowe co zahamowało wzrost gospodarczy choć przyczyny wzrostu cen leżały poza gospodarką narodową. Należy prowadzić podatek od spekulacji finansowych (podatek Tobina), co skieruje część kapitału na inwestycje w przemysł. Konieczne jest potanienie działalności gospodarczej: zbieranie opłat za przejazd autostradą pochłania zapewne sporą część samej opłaty, analogicznie opłata abonamentowa RTV. Wystarczy utrzymywanie autostrad czy Polskiej Telewizji z podatków. Podobnie comiesięczne trzy przelewy na ZUS są niepotrzebne, wystarczyłby jeden a opłaty powinny być rozdzielane centralnie według oświadczenia na deklaracji. Należy dokonać przeglądu przepisów prawa, szczególnie gospodarczego, dla wyeliminowania możliwości korupcji. Konieczne jest wyeliminowanie szarej strefy tak poprzez zmiany przepisów jak i zwiększoną kontrolę. W obecnej Polsce nie funkcjonuje wolny rynek, na którym konkurują przedsiębiorcy. Należy surowo ukrócić powiązania pomiędzy światem polityki a gospodarką.

Przegląd dotychczas przeprowadzonej prywatyzacji jest konieczny choćby ze wzgląd na sprawiedliwość i wyciągnięcie wniosków przed kolejną wyprzedażą. Dziś Polacy są mądrzejsi o skutki społeczne prywatyzacji. Należy rozpocząć publiczną debatę o celowości ekonomicznej i społecznej prywatyzacji służby zdrowia czy szkolnictwa, którego wysoki poziom należy utrzymać. Bezpłatny dostęp do edukacji jest konieczny dla równości szans i przyspieszenia rozwoju kraju. Bezpłatna pomoc chorym jest aktem solidarności. Kierunki rozwoju w służbie zdrowia czy szkolnictwie powinny rozstrzygać się w referendum.

Absencja wyborcza jest zatrważająca. Działające partie polityczne nie mają mandatu społecznego dla zmian ustrojowych. Dla zwiększenia politycznej reprezentacji społeczeństwa należy zwiększyć finansowanie partii z budżetu. Należy zwiększyć udział obywateli poprzez demokrację bezpośrednią. Należy obniżyć liczbę podpisów pod obywatelskim wnioskiem o przeprowadzenie referendum. Podstawowym prawem obywateli jest dostęp do wiedzy o zamierzeniach władzy, o skutkach zmian, o ludziach którzy będą rządzić. Państwo musi wspierać media niezależne dla prowadzenia dyskusji politycznej. Dziś, 15 lat po grubej kresce, nadszedł już czas na otwarcie archiwum IPN. Akta nie mogą służyć do rozgrywek politycznych przed kolejnym awansem. Funkcjonariusz publiczny, który kłamie powinien być karany z oskarżenia publicznego za działanie na szkodę obywateli.

Braterstwo

Każdy z nas musi opowiedzieć się za wyborem: albo kolonialny zabór surowcowych krajów przy boku supermocarstwa albo integrowanie się z sąsiadami dla wzajemnej współpracy. Tak jak doznajemy pomocy od bogatszych krajów tak i my jesteśmy zobowiązani do współpracy z organizacjami rządowymi i pozarządowymi na rzecz biednych krajów południa. Obywatele tamtych krajów potrzebują chleba, wody i poczucia godności. Starajmy się o sprawiedliwszy rozdział żywności, szanujmy wolę większości mieszkańców naszej planety. W polityce zagranicznej kierujmy się dewizą Nie szukaj przyjaciół daleko a wrogów blisko.

Prezentowany program stawia na organiczną współpracę wszystkich klas społecznych i odrzuca możliwość antagonizowania klas przeciwko sobie. We wspólnych działaniach organizacji pozarządowych buduje się społeczeństwo obywatelskie. Lewica musi być gotowa do współpracy ze wszystkimi ludźmi dobrej woli, którzy chcą pomóc w realizacji idei tego programu. W pierwszym rzędzie dotyczy to samorządów terytorialnych i pracowniczych, związków zawodowych i Kościoła Katolickiego, Kościoła Prawosławnego i Kościołów Reformowanych. Dochody zebrane na statutową działalność Kościoła powinny być wolne od podatku i powinny być zarządzane przez proboszcza jednak pod kontrolą Rady Parafialnej. Natomiast osobiste dochody księży, szczególnie gdy przekraczają średnie dochody krajowe, powinny być opodatkowane.

Wiele miejsca w dyskusjach zajmuje sprawa kary śmierci. Jest prawdą, że Stary Testament zawiera obowiązek stosowania kary śmierci. Jednak miłosierdzie stoi powyżej sprawiedliwości. Czy to rodzina zabitego, czy sam poszkodowany na zdrowiu powinien mieć prawo wybaczenia. Podstawą wybaczenia jest przyznanie się do winy, skrucha i wola zadośćuczynienia. Przebaczenie powinno mieć skutki prawne, na przykład zamiany kary śmierci na dożywocie albo zmniejszenia kary więzienia o jedną trzecią. Po ewentualnym wprowadzeniu kary śmierci należy wprowadzić zasadę jej niestosowania jeśli są wątpliwości co do winy a oskarżony nie przyznaje się. Należy w większym stopniu wprowadzić zasadę proporcjonalności, za kradzież 500 złotych karać znacznie mniej niż za oszustwo na kwotę 17 milionów dolarów. Należy uniemożliwić prokuraturze umarzanie sprawy ze względu na znikomą szkodliwość społeczną. Karanie należy do sądu. Sąd powinien móc nie wyznaczyć kary ale jednocześnie wpisać oskarżonego do Rejestru Skazanych. W modelu karania należy dążyć do naśladowania modelu fińskiego a nie amerykańskiego. Można zrezygnować z karania za posiadanie niewielkiej ilości jedynie miękkich narkotyków. Trzeba doinwestować policję, aby sprawiedliwość była równie dostępna dla biednych i bogatych. W Sądzie Pracy należy dopuścić pomoc adwokata z urzędu tej stronie, której nie stać na wynajęcie adwokata.

Rodzina jest jedynym miejscem gdzie urzeczywistnia się zasada: Każdemu według jego potrzeb, od każdego według możliwości. Choćby dlatego państwo musi chronić rodzinę. Za zmniejszenie znaczenia rodziny i zmniejszenie przyrostu naturalnego w większym stopniu odpowiedzialna jest bieda, brak dobrej opieki zdrowotnej, brak stabilności umowy o pracę czy gwarancji powrotu do pracy po urlopie macierzyńskim niż rozluźnienie obyczajów. Dziś zanikło coś takiego jak solidarność gromady wiejskiej. Przeciwnie, buduje się strzeżone osiedla dla bogatych pozostawiając blokersów samych ze swoimi problemami. Wspólnota narodowa powinna być rozumiana jako obowiązek solidarnej pomocy tym wszystkim, którzy jej potrzebują a nie jako podstawa roszczenia wobec innych narodów.

Należy pomóc wszystkim tym, którzy cierpią odrzucenie społeczne bądź są dyskryminowani: gejów, niepełnosprawnych, zarażonych wirusem HIV czy bezdomnych. Nie musimy nic dawać gejom, oni potrzebują tylko pozwolenia na: wzajemne obdarowanie się miłością, wspólne nazwisko, opiekowanie się sobą w chwili choroby, dziedziczenie po sobie czy wspólny grobowiec. Niepełnosprawni i chorzy powinni korzystać z solidarnej pomocy zdrowych stosownie do stopnia swoich potrzeb. Kobiety mają prawo do równej płacy czy dostępu do tych samych stanowisk co i mężczyźni. Trzeba poszerzyć spożycie zbiorowe, dziś może to być priorytet dla zbiorowej komunikacji miejskiej czy bezpłatny dostęp do internetu. Szkolne pracownie internetowe mogą pełnić podobną rolę oświatową jak kiedyś biblioteki szkolne.