Polska Unia Lokatorów przesyła uwagi do Programu Mieszkania 2030

Polska Unia Lokatorów przesyła uwagi do Programu Warszawa 2030. Uwagi dotyczą konkretnych braków bez zmiany struktury i koncepcji dokumentu. Dlatego uważamy, że bez problemu mogą zostać uwzględnione. Polska Unia Lokatorów uważa, że byłoby celowe zaprezentowanie Programu do następnego etapu konsultacji po uwzględnieniu uwag od wszystkich organizacji i osób zgłaszających uwagi.

Polska Unia Lokatorów przed wyborami samorządowymi w 2018 roku

Polska Unia Lokatorów przygotowała program dla realizacji najważniejszych potrzeb stojących przed władzami samorządowymi w kadencji 2018-2022 na podstawie sygnałów płynących z poszczególnych województw. Oczywiście sygnalizowane potrzeby i proponowane rozwiązania mają zastosowanie we wszystkich województwach choć w zróżnicowanym stopniu

Wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury (nr 121), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 138) w dniu 05-03-2018

Propozycja zmiany dotyczy art. 21 ust. 4a oraz art. 21a. Chodzi o to, żeby przy obowiązkowej zamianie większego lokalu na mniejszy dać możliwość wypowiedzenia adresu lokalu, a nie samej umowy, oraz dać możliwość płatności czynszu w wysokości 8% wartości odtworzeniowej od tej nadwyżki powierzchni. W art. 22 chcieliśmy prosić Wysoką Komisję o zastrzeżenie, że obniżenie standardu nie może dotyczyć lokalu socjalnego przeznaczonego dla osoby niepełnosprawnej lub osoby mieszkającej z taką osobą. W art. 19f. chcielibyśmy skreślić możliwość rezygnacji z prawa do socjalnego lokalu przy wynajmie instytucjonalnym.

Projekt ustawy o zasadach wykupu byłych mieszkań zakładowych

Dziękujemy bardzo za wystąpienie do Ministra Rozwoju i Finansów z zapytaniem o możliwość utworzenia funduszu celowego na wypłaty świadczeń dla najemców byłych mieszkań zakładowych. Dla naszych członków jest to bardzo ważna sprawa. Nie chcemy zostawić tego problemu nierozwiązanego. Tysiące osób czeka na zadośćuczynienie krzywdy mieszkańców byłych mieszkań zakładowych

Rafał Trzaskowski kandyduje na Prezydenta Warszawy

Polska Unia Lokatorów prosi Pana, jako kandydata na Prezydenta Warszawy, o przedstawienie nam projektu programu wyborczego na możliwie jak najwcześniejszym etapie prac. Chcemy wzbogacić program o elementy interesujące środowisko lokatorów, ze szczególnym uwzględnieniem lokatorów mieszkań komunalnych i zakładowych

II Kongres Lewicy 2016

W listopadzie 2016 roku odbył się Kongres Lewicy. Było niemal 2000 osób, prawie 50 organizacji: partii politycznych, stowarzyszeń i fundacji Przyjęto wspólne stanowisko; "Społeczne i ideowe aspekty rozwoju Polski”. Uczestnicy wyrazili wolę współpracy na rzecz urzeczywistnienia reprezentowanych przez nich wartości i powołali RADĘ DIALOGU I POROZUMIENIA LEWICY.

Skwer Jolany Brzeskiej

W dniu 17 listopada 2016 roku, na XXXVII sesji Rady m. st. Warszawy, radni przyjęli uchwałę o nadaniu nazwy skwerowi u zbiegu ulic Zakrzewskiej i Iwickiej: Skwer Jolanty Brzeskiej. Radni głosowali następująco: Za: 55; Przeciw: 0; Wstrzymało się: 0.

Poprawki do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów

Zarząd Polskiej Unii Lokatorów składa do rozważenia 3 grupy poprawek do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych

Koniec treści

Nie ma więcej stron