Polska Unia Lokatorów przed wyborami samorządowymi w 2018 roku

Polska Unia Lokatorów przygotowała program dla realizacji najważniejszych potrzeb stojących przed władzami samorządowymi w kadencji 2018-2022 na podstawie sygnałów płynących z poszczególnych województw. Oczywiście sygnalizowane potrzeby i proponowane rozwiązania mają zastosowanie we wszystkich województwach choć w zróżnicowanym stopniu.

Województwo Śląskie

Polska Unia Lokatorów z kilkudziesięcioma innymi stowarzyszeniami lokatorskimi prowadzi kampanię dla wyrównania krzywdy jaką było sprywatyzowanie mieszkań zakładowych. Mieszkania te, budowane przy znacznym wsparciu finansowym pracowników kopalń i innych zakładów państwowych, czasami pracujących na budowach, powinny wrócić do nich. W 2010 roku weszła w życie ustawa dająca pracownikom możliwość wykupu mieszkania zakładowego przed prywatyzacją z ulgą zależną od stażu pracy. Przez 3 kadencje sejmu przedkładaliśmy propozycje rozwiązania problemu mieszkań sprywatyzowanych wcześniej. W poprzedniej kadencji, dzięki wsparciu posłów Sojuszu Lewicy Demokratycznej, projekt ustawy dodarł do komisji sejmowej gdzie utknął do końca kadencji. Polska Unia Lokatorów przygotowała kolejny projekt ustawy zakładający aktywny udział władz samorządu w przekazaniu byłych mieszkań zakładowych pracownikom lub ich rodzinom.

Województwo Kujawsko-Pomorskie

W Bydgoszczy problemem jest duża ilość kamienic poniemieckich, które w znacznej części należały do osób narodowości żydowskiej. Na braku formalnego ustalenia właścicieli korzystają rozmaici oszuści wyłudzający w sądach znaczne mienie. Po prywatyzacji dochodzi do oburzających działań ze strony nowych właścicieli wobec lokatorów. W Poznaniu, gdzie miały miejsce najbardziej brutalne działania członkowie gangu czyścicieli kamienic zostali skazani. Brak uchwalenia ustawy reprywatyzacyjnej, nie tylko dla Warszawy, jest oburzającym aktem zaniechania całej klasy politycznej w Polsce, zarówno władz Platformy Obywatelskiej jak i Prawa i Sprawiedliwości.

Polska Unia Lokatorów proponuje wprowadzenie prawa zezwalającego władzom komunalnym na tworzenie banku. Bank taki powinien obsługiwać rozliczenia jednostek samorządu. Celowe byłoby wyposażenie tych banków w prawo udzielania pożyczek dla finansowania działań samorządu terytorialnego a więc budowy mieszkań komunalnych, inwestycji w komunikację zbiorową, w placówki oświaty czy kultury. Zabezpieczeniem finansowym mogą być nieruchomości komunalne.

Województwo Małopolskie

Decyzje podejmowane przez samorząd, takie jak budowa szkoły czy remont drogi, najlepiej nadają się do poddawania wiążącej opinii mieszkańców. Polska Unia Lokatorów proponuje zwiększenie zakresu budżetu partycypacyjnego na wszystkie nakłady inwestycyjne z terenu gminy. Potrzebne jest ułatwienie dla inicjowania referendów lokalnych. Celowe jest ustawowe obniżenie progu frekwencji dla ustalenia ważności referendum przy wprowadzeniu zasady, że głosy przeciwko wnioskowi nie wpływają na ważność referendum. Obywatele w większym stopniu powinni mieć wpływ na decyzje samorządu po zebraniu dostatecznej ilość głosów w inicjatywach lokalnych. Zawłaszczanie samorządu przez partie polityczne i wprowadzenie dyscypliny partyjnej podczas głosowań rady gminy uważamy za niszczenie samorządności. Konieczne jest wprowadzenie znacznie większych okręgów wyborczych w wyborach do rady gminy celem dopuszczenia mniejszych grup obywateli do udziału we władzy.

Kraków, jak i kilka miast uważanych za ośrodki turystyczne, zmaga się ze smogiem. Polska Unia Lokatorów domaga się upowszechnienia pełnej wiedzy o skali zanieczyszczeniem powietrza. Tylko pełnia wiedzy o szkodach zdrowotnych zanieczyszczenia pozwoli obywatelom na skierowanie odpowiednich nakładów finansowych na uzdrowienie sytuacji.

Problemem wielu miast jest brak rozwiązań prawnych dla wynajmu mieszkań turystom. Uciążliwość turystów dla pozostałych mieszkańców kamienicy powinna być rekompensowana przez tych, którzy czerpią dochody z wynajmu. W przeciwnym wypadku władze samorządowe powinny zyskać uprawnienie do określania limitów dni wynajmu.

Województwo Mazowieckie

Nierozwiązanym problemem jest informatyzacja służby zdrowia. Władze centralne od lat próbują utworzyć systemy komputerowe bez sukcesu. Przykładowo, rano przed siedzibą oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia ustawiają się 100 osobowe kolejki osób chcących otrzymać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Prosta aplikacja webowa powinna rozwiązać problem złożenia podania a wysyłka karty listem poleconym zlikwidować kolejkę oczekujących na wydanie.

Polska Unia Lokatorów za właściwe uważa zwiększenie uprawnień jednostek pomocniczych samorządu lokalnego, czyli osiedli i sołectw. Częściej niż do tej pory potrzeba wprowadzać odmienne prawo lokalne, np. dotyczące zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych. W samej Warszawie proponujemy bezpośredni wybór burmistrzów dzielnic przez mieszkańców.

Wprowadzona ostatnio nowelizacja Ustawy o ochronie praw lokatorów wprowadziła wzór na obliczanie wysokości stawki czynszu w zależności od dochodów lokatorów. Polska Unia Lokatorów uważa, że zaplanowane od nowego roku podwyżki są zbyt drastyczne. Dodatkowo, wprowadzenie jednolitych stawek w całym kraju uważamy za nieracjonalne gdyż nie uwzględnia skali głodu mieszkaniowego w różnych miastach a nawet dzielnicach Warszawy ani średnich dochodów mieszkańców.

Polska Unia Lokatorów za konieczne uważa skrócenie kolejki oczekujących na mieszkanie komunalne poprzez budowę mieszkań komunalnych a nie przez podwyżkę czynszu. Standard budowanych mieszkań powinien zależeć od lokalnych potrzeb mieszkaniowych i możliwości finansowych oczekujących. Generalnie mieszkania komunalne powinny być o połowę tańsze niż oferowane przez deweloperów.

Polska Unia Lokatorów za skandaliczne pogwałcenie praw samorządu uważa wprowadzone przez Prawo i Sprawiedliwość prawo uprawniające wojewodów do zmiany nazwy ulic wbrew woli mieszkańców. Nader często nowa nazwa ulicy, wprowadzana też bez konsultacji społecznych, ma nazwisko brata prezesa tej partii.

Polska Unia Lokatorów stanowczo opowiada się przeciwko prywatyzacji własności komunalnej. Prywatyzację firmy mającej monopol na rozprowadzanie ciepła w Warszawie uważamy za błąd zarówno z lewicowego jak i wolnorynkowego punktu widzenia. Działanie spółek komunalnych nie powinno być nakierowane na osiąganie zysku tylko na służenie ogółowi. Regułą powinny być przejrzyste zasady obejmowania stanowisk w spółkach przez osoby kompetentne a zasiadanie w zarządach nie może być synekurą dla działaczy politycznych. Regionalne izby obrachunkowe powinny aktywniej kontrolować przetargi, aby uniknąć powstawania lokalnych układów koleżeńsko-rodzinnych.

Wielkim i nierozwiązanym problemem jest brak ustawy metropolitalnej. Zablokowanie jej przyjęcia przez Prawo i Sprawiedliwość dało argumenty tej partii próby przejęcia władzy w Warszawie z pogwałceniem wyniku wyborów samorządowych. Ustawa o metropoliach powinna przynieść szereg ułatwień dla miast Górnego Śląska oraz dla Warszawy i kilkudziesięciu gmin wokół niej. Problemy transportu przez wiele gmin, zaopatrzenia w wodę, synchronizacji urbanizacji i lokalizacji stref przemysłowych czekają na rozwiązania.

Polska Unia Lokatorów przedkłada ten program wszystkim partiom i stowarzyszeniom działającym w samorządach gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Polska Unia Lokatorów będzie współdziałała z każdą organizacją, której program ma zaspokajać potrzeby bytowe mieszkańców, służyć budowaniu demokracji bezpośredniej i bronić przed centralizacją kraju.