Poprawki do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów

Zarząd Polskiej Unii Lokatorów składa do rozważenia 3 grupy poprawek do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.

Propozycje zmian w projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.

W miejsce

3) w art. 5 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Umowa o odpłatne używanie lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy lub innych jednostek samorządu terytorialnego, z wyjątkiem lokalu socjalnego lub lokalu związanego ze stosunkiem pracy, może być zawarta wyłącznie na czas oznaczony, nie krótszy niż rok i nie dłuższy niż 5 lat.

3. Umowę najmu lokalu, o którym mowa w ust. 2, po upływie oznaczonego w niej czasu można zawrzeć na następny okres, jeżeli najemca spełnia kryteria zawarte w uchwale rady gminy, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2, dotyczące wysokości dochodu gospodarstwa domowego z uwzględnieniem dopuszczalnego przekroczenia wysokości tego dochodu, uzasadniającej zawarcie na następny okres umowy najmu lokalu, z zastrzeżeniem art. 21a.”;

dać

3) w art. 5 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Umowa o odpłatne używanie lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy lub innych jednostek samorządu terytorialnego, z wyjątkiem lokalu socjalnego lub lokalu związanego ze stosunkiem pracy, może być zawarta wyłącznie na czas oznaczony, nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 25 lat.

2a. W umowie najmu lokalu, o którym mowa w ust. 2, przed upływem oznaczonego w niej czasu można zmienić wysokość najmu lokalu w oparciu o postanowienia odpowiedniej uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego lub zarządzenia wojewody.

3. Umowę najmu lokalu, o którym mowa w ust. 2, po upływie oznaczonego w niej czasu można zawrzeć na następny okres, jeżeli najemca spełnia kryteria zawarte w uchwale rady gminy, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2, dotyczące wysokości dochodu gospodarstwa domowego z uwzględnieniem dopuszczalnego przekroczenia wysokości tego dochodu, uzasadniającej zawarcie na następny okres umowy najmu lokalu, z zastrzeżeniem pkt 3a oraz art. 21a.”;

3a. Umowę najmu lokalu, o którym mowa w ust. 2, zawartą z najemcą, który ukończył 65 rok życia po upływie oznaczonego w niej czasu zawiera się na następny okres, jeżeli najemca spełnia kryteria zawarte w uchwale rady gminy, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2, dotyczące wysokości dochodu gospodarstwa domowego z uwzględnieniem dopuszczalnego przekroczenia wysokości tego dochodu, uzasadniającej zawarcie na następny okres umowy najmu lokalu”;

W miejsce

12) po art. 18 dodaje się art. 18a i 18b w brzmieniu:

Art. 18b.

2. Oświadczenie woli zawarcia umowy najmu lokalu składa się wynajmującemu w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci najemcy, pod rygorem wygaśnięcia roszczenia.

dać

12) po art. 18 dodaje się art. 18a i 18b w brzmieniu:

Art. 18b.

2. Oświadczenie woli zawarcia umowy najmu lokalu składa się wynajmującemu w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci najemcy, pod rygorem wygaśnięcia roszczenia.

W miejsce

15) po art. 21 dodaje się art. 21a w brzmieniu:

„Art. 21a. 1. Osoba ubiegająca się o zawarcie umowy najmu lub podnajmu lokalu na czas oznaczony i lokalu socjalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz o zawarcie na następny okres tych umów jest obowiązana do złożenia deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego oraz oświadczenia o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego. W sprawie wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego, oświadczenia majątkowego wnioskodawcy oraz odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań w tym zakresie, stosuje się odpowiednio przepisy o dodatkach mieszkaniowych.

2. Na żądanie gminy najemca jest obowiązany do złożenia oświadczenia o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości.

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składnie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia z art. 233 § 6 w zw. z art. 233 § 1 Kodeksu karnego za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

4. Gmina może odmówić zawarcia umowy najmu lub podnajmu lokalu na czas oznaczony i lokalu socjalnego oraz zawarcia na następny okres tych umów, jeżeli występuje rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wskazanymi w złożonej deklaracji a wykazanym w oświadczeniu majątkowymstanem majątkowym osoby ubiegającej się o najem.”;

dać

15) po art. 21 dodaje się art. 21a w brzmieniu:

„Art. 21a. 1. Osoba ubiegająca się o zawarcie umowy najmu lub podnajmu lokalu na czas oznaczony i lokalu socjalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz o zawarcie na następny okres tych umów jest obowiązana do złożenia deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego.

2. Na żądanie gminy najemca jest obowiązany do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego.

3. W sprawie wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego, oświadczenia majątkowego wnioskodawcy oraz odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań w tym zakresie, stosuje się odpowiednio przepisy o dodatkach mieszkaniowych.

4. Na żądanie gminy najemca jest obowiązany do złożenia oświadczenia o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości.

5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składnie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia z art. 233 § 6 w zw. z art. 233 § 1 Kodeksu karnego za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

6. Gmina może odmówić zawarcia umowy najmu lub podnajmu lokalu socjalnego oraz zawarcia na następny okres tych umów, jeżeli występuje rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wskazanymi w złożonej deklaracji a wykazanym w oświadczeniu stanem majątkowym osoby ubiegającej się o najem.”;