Polska Unia Lokatorów o nowelizacji uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali

Polska Unia Lokatorów uważa za potrzebną nowelizację Uchwały Rady Miasta st. Warszawy w sprawie zasad wynajmowania lokali. Jednak kilka założeń projektu omawianej Uchwały musi być ocenionych negatywnie.

W § 7 dot. kryterium metrażowego zaproponowano powierzchnię 8 m2 dla jednej osoby, 14 m2 dla dwóch osób, 18 m2 dla trzech osób i po 6 m2 dla każdej kolejnej osoby. Oznacza to, że dla trzeciej osoby liczy się metraż 4 m2. Jest to niezrozumiałe. Polska Unia Lokatorów proponuje odpowiednio 7 m2, 14 m2, 20 m2, 26 m2 i tak dalej.

2.

Kontrowersje budzi proponowane kryterium dochodowe w § 5. Projekt przewiduje znaczne podwyższenie kryterium dla osób samotnych a jego obniżenie dla rodzin z dwójką lub trójką dzieci. W tym ostatnim przypadku o prawie 1500 zł w porównaniu do obecnej wysokości. Polska Unia Lokatorów uważa, że nowe kryterium dochodowe nie może być niższe niż obowiązujące dla rodzin niezależnie od ich liczebności.

Powiedzmy, że kryterium metrażowe miałoby obowiązywać w wysokości 8 m2, 14 m2, 20 m2, 26 m2 i tak dalej. Można to opisać wzorem:

A * n + B

gdzie A to współczynnik wynoszący 6,

n to liczna osób w gospodarstwie domowym,

B to współczynnik wynoszący 2.

W proponowanym przez nas rozwiązaniu kryterium metrażowe (7 m2, 14 m2, 20 m2, 26 m2 i tak dalej) można opisać wzorem:

A * n + f(n)

gdzie A to współczynnik wynoszący 6,

n to liczna osób w gospodarstwie domowym,

f(n) to funkcja zależna od liczby osób w gospodarstwie, przy czym funkcja ta musi mieć wartości dodatnie a sama funkcja musi być niemalejąca.

W tym wypadku f(n) = 1 gdy n = 1

oraz 2 gdy n > 1

Polska Unia Lokatorów uważa, że kryterium dochodowe powinno być skonstruowane też na zasadzie wzoru

A * n + f(n)

gdzie A to współczynnik gwarantujący tę samą wartość kryterium dochodowego netto jak obecnie obowiązujące,

n to liczna osób w gospodarstwie domowym

f(n) to funkcja zależna od liczby osób w gospodarstwie, przy czym funkcja ta musi mieć wartości dodatnie a sama funkcja musi być niemalejąca.

Dokładna wartość współczynnika A jest trudna do wyliczenia gdyż nowelizacja uchwały przyjmuje inną definicję dochodu niż obecnie obowiązuje. Algorytm obliczania funkcji f(n) pozostawiamy Pani Dyrektor rozumiejąc potrzebę podniesienia kryterium dochodowego dla mniej liczebnych gospodarstw domowych.

3.

Analogiczne uwagi odnoszą się do kryterium dochodowe w przypadku ubiegania się o najem socjalny. Polska Unia Lokatorów uważa, że nowe kryterium dochodowe nie może być niższe niż obowiązujące dla rodzin niezależnie od ich liczebności.

4.

Polska Unia Lokatorów proponuje, aby osoba ubiegająca się o pomoc mieszkaniową mogła wskazać dzielnicę Warszawy, w której chciałaby otrzymać lokal mieszkalny ze względu na swoje potrzeby, np. miejsce pracy. Jeżeli w wskazanej dzielnicy nie buduje się nowych budynków komunalnych a szanse na odzyskanie lokalu komunalnego są bardzo małe to osoba ubiegająca się o najem lokalu mogłaby wskazać sąsiednią dzielnicę do tej, jaką uważa za najlepszą dla siebie.

5.

Polska Unia Lokatorów obawia się skutków stosowania ujemnych punków po drugiej odmowie podpisania umowy najmu przez osobę oczekującą na lokal ze względu stan lokalu. Polska Unia Lokatorów uważa, że osoba oczekująca powinna mieć prawo do odwołania się od decyzji o przyznaniu ujemnych punków do komisji w drugiej instancji. Obowiązkiem komisji byłoby sprawdzenie, czy warunki lokalowe, jakkolwiek wystarczające do najmu w ogóle, są odpowiednie dla osoby oczekującej biorąc pod uwagę jej stan zdrowia i inne uwarunkowania. W przypadku niedostosowania proponowanego lokalu do potrzeb osoby oczekującej komisja powinna anulować przyznanie ujemnych punków a osoba oczekiwałaby na propozycję kolejnego lokalu. Polska Unia Lokatorów uważa, że komisja odwoławcza powinna mieć inny skład niż komisja przyznająca ujemne punkty a w jej skład powinni wchodzić pracownicy Biura Polityki Lokalowej.

Szanowna Pani Dyrektor,

Polska Unia Lokatorów chciałaby zaproponować korektę § 7 pkt 8) projektu uchwały w sprawie zasad najmu lokali użytkowych poprzez dodanie litery d) jak następuje:

podmiotom, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 6 zgoda może być wyrażona na podnajem na rzecz innych organizacji pozarządowych spełniających kryteria wymienione w § 5 ust. 1 pkt 6 i nie prowadzących działalności gospodarczej, bez podwyższania czynszu najmu za powierzchnię podnajmowaną;

Z poważaniem

Prezes Polskiej Unii Lokatorów