You are currently viewing 1 maja – Protest

1 maja – Protest

Warszawa, 28.04.2008 r.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

PROTEST PRZECIWKO POPIERANIU PRZEZ PKPP LEWIATAN

ZATRUDNIENIA CZASOWEGO DO WYZYSKU LUDZI PRACY

Niniejszym informujemy, iż z inicjatywy Stowarzyszenia „Lewicowa Alternatywa” głównym problemem prezentowanym w czasie tegorocznej pracowniczej manifestacji pierwszomajowej będzie wykorzystywanie różnych form pracy czasowej dla maksymalizacji zysków przez przedsiębiorców, kosztem odbierania praw należnych ludziom pracy. Oczywistym adresatem naszych pretensji i postulatów będzie – obok władz politycznych kraju – środowisko pracodawców, w tym także skupionych w Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Z tego powodu manifestacja zakończy się przed siedzibą główną Państwa organizacji na ul. Klonowej w Warszawie.

Regulacje prawne pracy czasowej, stworzone pod pozorem zaspokojenia potrzeb związanych z wyjątkowymi sytuacjami krótkoterminowego zapotrzebowania firm na dodatkowych pracowników, są w Polsce wykorzystywane na masową skalę jako bardziej opłacalna dla pracodawcy forma zatrudnienia w miejsce stosunku pracy. Nagminnie stosuje się także całkowicie bezprawne metody uelastyczniania zatrudnienia, takie jak np. wymuszanie na pracownikach zakładania własnej działalności gospodarczej.

Praca czasowa, w każdej swojej formie, oznacza dla pracownika sytuację znacznie gorszą niż w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę na czas nieokreślony.

Oznacza ona:

  • brak stabilności dochodowej, co uniemożliwia pracownikowi i jego rodzinie racjonalne planowanie wydatków w perspektywie dłuższego okresu czasu. Krótkoterminowe zatrudnianie utrudnia korzystanie z wielu usług takich jak zakup telefonu komórkowego, dostęp do kredytu bankowego, zakupu na raty,
  • brak ustawowych ograniczeń czasu pracy jest nagminnie wykorzystywane przez pracodawców do dowolnego wydłużania czasu pracy, bez dodatkowego wynagrodzenia,
  • niektóre formy zatrudniania czasowego wiążą się z nieopłacaniem części ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracownika, co ogranicza korzystanie z niektórych usług publicznych,
  • możliwość lekceważenia kodeksowych zobowiązań związanych z wynagradzaniem pracownika, w tym odwlekania w czasie jego wypłaty,
  • w niektórych formach zatrudniania czasowego pozbawienie pracownika urlopu wypoczynkowego oraz prawa do wynagrodzenia za czas jego trwania,
  • w większości typów zatrudnienia czasowego utratę statusu pracownika, co uniemożliwia osobom zatrudnionym obronę swoich interesów za pomocą służb ochrony pracy oraz sądownictwa pracy,
  • zwiększone możliwości wywierania nacisku na pracowników poprzez stosowanie groźby nieprzedłużenia umowy, co załamuje i tak iluzoryczną równowagę zatrudnionych w negocjacjach płacowych oraz ułatwia nieuczciwym pracodawcom zastra­szanie pracowników, np. w przypadku przynależności do związku zawodowego.

Stosowanie form zatrudniania pozbawiających pracowników szeregu praw lub utrudnia­jących ich wyegzekwowanie, przy jednoczesnym ograniczaniu możliwości ochrony prawnej przed wyzyskiem, pogarsza szanse życiowe pracowników. Tego rodzaju postępowanie praco­daw­ców nosi charakter nieudolnie skrywanej dyskryminacji około 20% polskich pracowników.

Przedstawiciele PKPP Lewiatan, w imieniu pracodawców będących członkami konfederacji, wielokrotnie publicznie wyrażali poparcie dla zwiększania wymiaru pracy czasowej oraz wywierali presję na władze publiczne oraz świat pracy.

W związku z powyższym, od Polskiej Konfederacji Pracodawców Polskich Lewiatan, domagamy się natychmiastowego wycofania poparcia dla uelastyczniania rynku pracy poprzez zwiększanie wymiaru pracy czasowej, w szczególności zaś:

  1. publicznego potępienia dyskryminacji pracowników za pomocą zatrudniania czasowego, poprzez wystosowanie stosownej treści oświadczenia do mediów,
  2. wstrzymania wywierania presji na władze publiczne w celu dalszego poszerzanie zakresu elastycznych form zatrudnienia,
  3. przedstawienia planu działań, mających na celu stworzenie nacisku na pracodawców unikających zatrudniania na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Do czasu spełnienia powyższych postulatów, uważać będziemy PKPP Lewiatan za organizację współwinną istniejącego stanu rzeczy, a w związku z tym za adresata naszych żądań i protestów.

Lewicowa Alternatywa