Stanowisko w sprawie zarządzania Warszawą

Stanowisko
Polskiej Partii Pracy Organizacja Warszawska
Polskiej Partii Socjalistycznej Okręgowy Komitet w Warszawie
Racji Polskiej Lewicy Organizacja Mazowiecka
Partii Zielonych Organizacja Warszawska
w sprawie zarządzania Warszawą z dnia 25.06.2013 roku

Spodziewamy się referendum w sprawie odwołania Prezydent m. st. Warszawy, której działania wzbudzają nasz sprzeciw. Podpisaliśmy się na wniosku o przeprowadzenie referendum nie ze względu na animozje polityczne czy personalne, ale ze względu na różnice programowe. W referendum weźmiemy udział, aby zamanifestować swoje przekonanie, że w społeczeństwie obywatelskim osoby źle sprawujące swój urząd powinny liczyć się z odwołaniem.

Nasze zarzuty pod adresem obecnej Prezydent m. st. Warszawy to:

 1. Lekceważenie głosów obywateli miasta i traktowanie Rady Miasta jako maszynki do przegłosowywania uchwał.
 2. Koncentracja władzy przez miasto kosztem uprawnień dzielnic.
 3. Postępująca prywatyzacja usług komunalnych, zwłaszcza sprzedaż SPEC oraz nieudolność w przeciwdziałaniu dzikiej prywatyzacji nieruchomości.
 4. Zarządzanie miastem jak spółką komercyjną a nie własnością wspólną mieszkańców. Grunty będące w posiadaniu miasta są traktowane jako towar rynkowy bez preferencji dla rozwiązywania problemów mieszkaniowych i komunalnych.
 5. Zmniejszanie liczby mieszkań komunalnych wskutek braku remontów istniejących zasobów komunalnych i zaniechanie aktywnej polityki rozwiązywania problemów mieszkaniowych ludzi, których nie stać na mieszkania deweloperskie.
 6. Brak polityki przestrzennej, co skutkuje chaosem urbanistycznym i brakiem zabezpieczenia podstawowych potrzeb mieszkańców.
 7. Nieuzasadnione cięcia budżetowe w dziedzinie edukacji, służby zdrowia, kultury i komunikacji jako efekt złej gospodarki finansowej, umotywowane ideologią neoliberalną, przy jednoczesnym pogarszaniu jakości usług.
 8. Brak wspierania sportu amatorskiego przy uprzywilejowaniu wielkich imprez na wielkich stadionach.
 9. Nieudolność w przygotowaniu rozwiązań wynikłych z konieczności wdrożenia ustawy „śmieciowej”.
 10. Dramatyczne podwyżki opłat za wywóz śmieci przy braku jawności kalkulacji kosztów i stawek oraz drastyczne podwyżki cen biletów przy jednoczesnych cięciach w ilości połączeń.

Opierając się na wartościach, które wyznają nasze partie postulujemy:

 1. Współudział mieszkańców w zarządzaniu miastem, w tym konsultacje budżetu inwestycyjnego miasta oraz wiążące opiniowanie sposobu funkcjonowania usług komunalnych.
 2. Moratorium na eksmisje na bruk, rozwój budownictwa komunalnego i wykorzystanie inicjatyw społecznych w zasiedleniu istniejących pustostanów.
 3. Ustanowienie urzędu Naczelnego Architekta Miasta i uchwalenie planów zagospodarowania przestrzennego dla całego terytorium m. st. Warszawy.
 4. Wniesienie projektu ustawy o znacznie ograniczonej rekompensacie za nieruchomości przejęte po 1945 roku.
 5. Zatrzymanie wzrostu cen biletów komunikacji miejskiej i stopniowe znoszenie opłat za korzystanie z komunikacji miejskiej dla wybranych grup pasażerów, np. bezrobotnych poszukujących pracy.
 6. Dalsze wprowadzanie priorytetu dla komunikacji miejskiej w centrum miasta i rozbudowa ścieżek rowerowych.
 7. Zmniejszenie liczby urzędników nie obsługujących bezpośrednio interesantów.
 8. Zwiększenie liczby miejsc w publicznych żłobkach i przedszkolach oraz finansowanie stołówek szkolnych przez miasto.
 9. Zdefiniowanie na nowo zadań straży miejskiej i poddanie jej kontroli społecznej.
 10. Powołanie banku miejskiego dla obsługi jednostek budżetowych miasta, aby zysków z obracania pieniędzmi samorządu nie przechwytywały banki zagraniczne.

Wzywamy inne partie i organizacje społeczne a także ruchy obywatelskie do poszerzenia powyższej listy postulatów dla realizacji zadań w interesie mieszkańców. Zapraszamy wszystkich uznających słuszność tych postulatów do współpracy nad wypracowaniem programu dla Warszawy.