Projekt ustawy o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji

Art. 1.

W ustawie z dnia z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji dodaje się w Artykule 8 ustęp 1a o brzmieniu jak następuje:

W przedsiębiorstwach, w których w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy nie działa rada pracowników, wybory członków rady pracowników organizuje pracodawca w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie, powiadamiając o terminie ich przeprowadzenia oraz terminie zgłoszenia kandydatów na członków rady pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Uzasadnienie

Aktualny stan prawny zgodnie z Art. 8. ust. 1. Ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji jest jak następuje:

Wybory członków rady pracowników organizuje pracodawca na pisemny wniosek grupy co najmniej 10% pracowników, powiadamiając o terminie ich przeprowadzenia oraz terminie zgłoszenia kandydatów na członków rady pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy.

Dodanie odrębnego przepisu bez obowiązku zebrania dużej grupy pracowników wymaganej do złożenia wniosku o powołanie rady pracowników ma na celu zwiększenie liczby pracodawców przekazujących radzie pracowników informacje dotyczące: działalności i sytuacji ekonomicznej pracodawcy, stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia. Prawo do takich informacji jest prawem każdego pracownika a nie grupy pracowników jeśli tylko pracodawca nie zastrzegł informacji jako poufnej.

Podstawa prawna projektu ustawy

Podstawą prawną ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacjijest DYREKTYWA 2002/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r. ustanawiająca ogólne ramowe warunki informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami we Wspólnocie Europejskiej. Zgodnie z nią Państwa Członkowskie zgodziły się, że zdefiniują i wdrożą ustalenia dyrektywy dotyczące informowania i przeprowadzania konsultacji w taki sposób, aby zapewnić ich skuteczność (Artykuł 1 ustęp 2). W Polsce skuteczność wdrożenia dyrektywy nie jest dostateczna. W wielu przedsiębiorstwach pracodawcy nie przekazują informacji istotnych dla pracowników, na przykład dotyczących prawdopodobnego rozwoju zatrudnienia, w szczególności gdy istnieje zagrożenie zatrudnienia.

Celem dyrektywy jest właściwe zrównoważenie dalszego rozwoju rynku wewnętrznego oraz zachowanie istotnych wartości, na których zbudowane są nasze społeczeństwa przy zapewnieniu, że wszyscy obywatele będą odnosili korzyści z rozwoju gospodarczego. Wiedza o sytuacji ekonomicznej pracodawcy jest niezbędna dla podejmowania optymalnych decyzji dotyczących kariery zawodowej przez każdego z pracowników. Zakres informowania jest wymieniony w Artykule 4 Dyrektywy a cele wdrożenia zasady informowania pracowników przedstawia jej preambuła.

Artykuł 3 ustanawia zakres obowiązywania Dyrektywy. Z postanowień Dyrektywy mogą być wyłączone przedsiębiorstwa:

  1. zatrudniające mniej niż 50 pracowników;
  2. realizujące cele polityczne, zawodowe, organizacyjne, religijne, charytatywne, edukacyjne, naukowe lub artystyczne, jak również cele dotyczące informacji oraz wyrażania opinii, pod warunkiem że w dacie wejścia w życie niniejszej dyrektywy, przepisy o tym charakterze obowiązywały już w ustawodawstwie krajowym;
  3. w części dotyczącej załóg statków pływających po pełnych morzach.

W treści Dyrektywy nie ma innych ograniczeń, polegających w szczególności na obowiązku poparcia wniosku o powołanie rady pracowników przez grupę co najmniej 10% pracowników. Pracodawcy mają obowiązek przeprowadzania konsultacji na odpowiednim poziomie przedstawicielskim, w zależności od przedmiotu dyskusji. Z tego obowiązku wynika konieczność obligatoryjnego powoływania rad pracowników jako partnerów kierownictwa przedsiębiorstw. Pracodawcy mają też obowiązek informowania pracowników m. in. na temat sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa. Istnienie wybieranych przedstawicieli pracowników zwiększyłby zakres i częstość przekazywania przez pracodawców takiej informacji.

Nowelizacja Ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji przyczyni się do większej skuteczności wdrożenia Dyrektywy ustanawiającej ogólne ramowe warunki informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami we Wspólnocie Europejskiej i jest z nią w pełni zgodna.